برای رفع ارورapi-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll ابتدا فایل زیپی را که ضمیمه ی همین پست میباشد دانلود نمایید.

اگر سیستم شما ۶۴ بیت میباشد فایل را در مسیر های زیر کپی کنید.

C:\Windows\syswow64

C:\Windows\System32

اگر سیستم شما ۳۲ بیت میباشد فایل را در مسیر زیر کپی کنید.

C:\Windows\System32